Regulamin  Regulamin serwisu StrongRecovery

Ostatnia Modyfikacja: 16 Marca, 2023


§1 Warunki ogólne
 • Właścicielem serwisu, działającego pod adresem www.strongrecovery.com jest firma StrongRecovery z siedzibą w Płocku ul. Herbaciana 9, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Płocka pod numerami 39643/11 (NIP: 7743178609, Regon: 142872081)

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu przez Klientów. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient serwisu/sklepu.

 • Złożenie Zamówienia w serwisie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w regulaminie.

 • Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§2 Przedmiot działalności serwisu
 • Serwis oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem jest sprzedaż kluczy (tj. kluczy aktywacji w postaci elektronicznej), które umożliwiają dostęp do zablokowanych funkcji programu, stanowiącego własność intelektualną firmy. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranej licencji, serwis udziela Klientowi prawa do użytkowania oprogramowania na warunkach tejże licencji.

 • Klucz do aktywacji programu obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego klucza aktywującego.

 • Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego. Firma StrongRecovery nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony w sklepie internetowym www.strongrecovery.com klucz do aktywacji użytkownika programu.

 • Informacje znajdujące się na stronie Internetowej www.strongrecovery.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Podczas składania zamówienia wszystkie ceny końcowe wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.

§3 Składanie zamówień i zawieranie umów
 • Klient składa zamówienie w ten sposób, że klika wybraną ofertę w serwisie, a następnie wypełnia formularz zamówienia. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Firma StrongRecovery nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza. Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie klucza do aktywacji użytkownika programu.

 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 • Istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez poinformowanie serwisu o chęciu nabycia przedmoitu. Po złożeniu takiego zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, na podstawie którego Klient dokonuje płatności.

 • Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie klucza do aktywacji użytkownika program.

§4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 • Po zaksięgowaniu należności za zamówienie Klient otrzymuje osobną wiadomość potwierdzającą dokonanie wpłaty i/bądź wiadomość o treści stanowiącej przedmiot zamówienia. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto firmy StrongRecovery lub na konto przedpłaty serwisów płatniczych, rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 48h.

 • Po zrealizowaniu zamówienia, Klient otrzymuje w liście elektronicznym potwierdzenie zrealizowania zamówienia i/bądź wiadomość zawierającą klucz do aktywacji programu.

 • Faktura VAT jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej, na życzenie Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • Jeżeli po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia i dokonaniu wpłaty przez Klienta na konto firmy StrongRecovery, serwis nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia stał się niedostępny lub z innych przyczyn niezależnych od serwisu nie jest możliwe zrealizowanie dostawy towaru, wówczas sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§5 Reklamacje i zwroty
 • Kwestia zwrotów i reklamacji rozpatrywana jest na drodze wyjaśniania zaistniałych przyczyn reklamacji.

 • W myśl przepisów klucze licencyjne, sprzedawane przez sklep internetowy nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w zamówieniu Klientowi (tzw. klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy klientów nie będących konsumentami. W myśl przepisów, w przypadku klientów będących konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.

 • W myśl przepisów, w przypadku klientów będących konsumentami, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W myśl przepisów prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdyż oprogramowanie zarejestrowane na dane Klienta końcowego jest z nim powiązane i ze względu na charakter towaru (nie da się go zwrócić) nie podlega zwrotowi. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres .

§6 Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma StrongRecovery.

 • Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez StrongRecovery w celach świadczenia usług, archiwizacji, usług wsparcia, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

 • Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych, jeśli takowe się pojawiają.

§7 Prawa autorskie
 • Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał klucz do aktywacji programu.

 • Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie klucz na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta w licencji, bez prawa do udzielania sublicencji.

§8 Postanowienia końcowe
 • Niniejsze warunki oraz te podane na stronie serwisu, cennik, obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.strongrecovery.com i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.

 • Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.

 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

Wypróbuj StrongRecovery za darmo. Odzyskaj 3 pliki o łącznym rozmiarze do 1 GB.